Phương châm giao tiếp với trẻ

Chấp nhận - Đồng cảm - Khích lệ - Đưa lời khuyên
受容・共感・励まし・助言

Không nên                                                            

  • Không nên làm thay hết cho trẻ
  • Không nên phủ định, đánh giá nhân cách trẻ
  • Không nên so sánh trẻ với người khác
  • Không nên chê trách điểm yếu của trẻ
  • Không nhìn vào hành vi của trẻ để trách mắng

Nên

  • Luôn kiên nhẫn, tin tưởng, động viên để trẻ tự làm
  • Luôn trao cho trẻ sự yêu thương và tin tưởng
  • So sánh trẻ với chính trẻ, nhìn nhận những tiến bộ của trẻ
  • Luôn nhìn vào điểm mạnh của trẻ để giúp trẻ phát huy
  • Luôn tìm hiểu tâm lý đằng sau mỗi hành vi để giúp đỡ trẻ

Chia sẻ